Nationale interesser

Det er en national interesse, at kommunerne sikrer lavbundsarealer, der er potentielt egnede til genopretning som vådområder mod planlægning, der ikke er forenelig med en
eventuel genopretning af vådområderne, herunder en formindskelse af det samlede udpegede lavbundsareal.

Denne lokalplan udlægger en del af et udpeget lavbundsareal til boligbebyggelse, hvilket strider mod den nationale interesse, da anvendelsen til boligformål ikke er foreneligt med en eventuel genopretning af området til vådområde. Da området ikke vurderes at være egnet til vådområde foreslås udpegningen som lavbundsareal flyttet til et mere egnet naboareal. Det sker sideløbende gennem et forslag til et tillæg til Kommuneplan 2017. Se nærmere i næste afsnit.