Kommuneplanen

Tillæg til Kommuneplan 2021 

Lokalplanen er omfattet af følgende rammer i kommuneplan 2021:

  • 1.B.49: Boliger ved Vestergade og Hyrdegyden 
  • 1.O.14: Kirkegård ved Vestergade 
  • 1.R.27: Rekreativt område ved Vestergade og Hyrdegyden 

Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 1.B.49, som udlægger området til boligbebyggelse i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med boligrammen for området, hvorfor der sideløbende med lokalplanen er udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2021.  

Formålet med kommuneplantillægget er at hæve etageantallet fra to til maksimalt tre etager, samt at hæve bygningshøjde fra 8½ m til maksimalt 12 m. 

Kommuneplantillægget ændrer desuden på den geografiske afgrænsning mellem rammen til kirkegård og rammen til boligformål, således at boligrammen afgrænses mere hensigtsmæssigt i forhold til den aktuelle planlægning. Rammen til rekreative område forbliver uændret. Der henvises til kortene herunder. 

Lokalplanen udarbejdes i overensstemmelse med øvrige retningslinjer i kommuneplanen inkl. boligramme 1.B.49´s retningslinjer om, at der i forbindelse med udvikling af området skal sikres en variation i bebyggelsen, så der mellem delområder arbejdes med variation i arkitektonisk udtryk, volumen, boligtyper mv. Herudover skal området indrettes, så der skabes en visuel/landskabelig sammenhæng med kirkegårdens arkitektonisk gennemarbejdede haveplan, der er at betragte som en art forhave til boligbebyggelsens areal. Endelig er det vigtigt at sikre gode tilkørselsforhold og stiforbindelser til området.