Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Skaboeshusevej, som i den overordnede vejplan har status som større overordnet vej. Der tillades to overkørsler til planområdet mod, at de ensrettes hhv. ind og ud ad området, samt at den interne vejforbindelse mellem de to overkørsler også ensrettes. Indkørsel skal ske fra den sydlige overkørsel og udkørsel via nordlig overkørsel. 

Vejmyndigheden vurderer, at løsningen med to overkørsler kan tillades såfremt parkeringspladser langs den interne vej mellem overkørslerne etableres som skråparkering orienteret mod nord, dvs. med samme retning som ensretningen af den interne vej. Dette vil være et vilkår ifm. vejmyndighedens behandling af et konkret vejprojekt for området.

Da evt. parkeringsområder nord- og sydligst i området ikke kan være skråparkering, skal afmærkning og skiltning inde på området være fyldestgørende, så det er nemt at forstå ind- og udkørselsprincipperne. Her vil der ellers være risiko for at bilister benytter samme ind- og udkørsel som overkørsel. Ligeledes skal det være tydeligt, når man kommer kørende fra Skaboeshusevej, hvilken af overkørslerne som er indkørslen.  

Langs Skaboeshusevejs østlige side, krydsende overkørslerne til planområdet, er der en dobbeltrettet cykelsti. For at skabe en sikker afvikling af cykeltrafikken forbi overkørslerne skal overkørslerne etableres med ekstra vigelinje inden man krydser fællesstien og igen inden man kører fra midterarealet og ud på Skaboeshusevej. Derudover skal fællesstien i hele overkørslens bredde etableres med blåt cykelfelt og med skilt om krydsende cyklister. 

De planlagte adgangsveje og boligveje og -stier indenfor lokalplanområdet får status som private fællesveje/-stier.

Kollektiv transport

Lokalplanområdet ligger under 100 m fra nærmeste busstoppested. Stoppestedet på Skaboeshusevej betjenes pr. 2021 af Fynbus rute 1, 2 og 688. 

Trafik

Den seneste retvisende tælling fra Skaboeshusevej (syd for Harevænget) er fra 2015. Den viser en årsdøgntrafik (ÅDT) på 3.320 på strækningen. Dette vurderes, at være det bedste grundlag for vurderingen af trafikken på strækningen i dag, da en nyere tælling fra 2020 er foretaget i en perioden med begrænset aktivitet i samfundet. 

Fremskrives tællingen fra 2015 med 1,5% trafikstigning om året fås en ÅDT i 2021 på 3.630. Dertil kommer en forventet stigning i trafikken på Skaboeshusevej fra den igangværende boligudvikling på Strandhøjen, det tidligere Strandvænget, umiddelbart nord for lokalplanområdet. Denne udbygning forventes at generere ca. 600 nye bilture pr. døgn, hvoraf 450 af dem forventes at køre mod syd og dermed passere lokalplanområdet. 

Boligudbygningen på Avlsgårdsvænget forventes i sig selv at generere 165 daglige bilture, svarende til 3 bilture pr. bolig pr. døgn. Heraf forventes 125, at køre mod syd. 

Samlet forventes ÅDT på Skaboeshusevej ud for planområdet at være 4.800 i 2031 med ovenstående forudsætninger. 

I forbindelse med planlægningen for de nye boliger på Strandhøjen i 2018 udarbejdede rådgivningsvirksomheden Rambøll for Nyborg Kommune en beregning af konsekvenserne af den nye trafik fra området på trafikafviklingen i en række kryds på strækningen Skaboeshusevej-Frisengårdsvej: Frisengårdsvej/Skaboeshusevej, Frisengårdsvej/Nymarksvej, Frisengårdsvej/indkøbsområde og Frisengårdsvej/Vestergade. Rambøll konkluderede, at "forøgelsen af forsinkelserne [pga. den ekstra trafik fra Strandhøjen i en spidstime] er af en sådan størrelse, så serviceniveauet i ingen af de betragtede kryds kan forventes at blive væsentligt forringet, hvorfor realiseringen af Strandvænget [Strandhøjen] vurderes at kunne gennemføres uden betydende trafikale konsekvenser eller behov for ombygninger på det omkringliggende vejnet."

Da nærværende lokalplan kun giver mulighed for en boligudbygning, der øger trafikken mod syd i begrænset omfang (125 bilture pr. døgn), vurderes Rambølls konklusion fortsat gældende for de pågældende kryds.