Bestemmelser

I henhold til § 15 i lov om planlægning (lovbek. nr. 287 af 16/04/18) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet.

Det er lokalplanens formål

- at muliggøre opførelsen af otte tæt-lav boliger.

- at sikre, at hovedbygningen 'Aldershvile', Aldershvilevej 10 bevares.

- at sikre, at karakteren af 'Aldershvile' fastholdes i forbindelse med ny bebyggelse, inden for delområde I, med hensyn til bygningsvolumen og udformning.

- at sikre, at området gives et grønt helhedspræg i harmoni med den eksisterende boligbebyggelse på Aldershvilevej.

Formålsbestemmelsen kan karakteriseres som de politiske mål, der udmøntes i de enkelte mere detaljerede regler om anvendelse, udformning osv.

Formålsparagraffen har væsentlig betydning ved behandling af ansøgning om dispensation idet der ikke kan dispenseres fra lokalplanens principper, som navnlig kommer til udtryk i formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

2.1 Lokalplanen dækker det på kortbilag 1 viste område og omfatter matr. nr. 705a, 705s, 705t, 705u, 705v og 705x, alle af Nyborg Bygrunde, Nyborg.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver med denne plan i byzone.

3.1 Lokalplanområdet inddeles i fem delområder jf. kortbilag 2.

3.2 Delområde I: Området må kun anvendes til boligformål for helårsbeboelse, der indrettes i de tre bygningsenheder A, B og C, der fremgår af kortbilag 2.

3.3 Der må ikke etableres mere end 7 boliger inden for delområde I, heraf en bolig i bygningsenhed A, tre boliger i bygningsenhed B og tre boliger i bygningsenhed C, eller to boliger i Bygning A og C og tre boliger i bygning B.

3.4 Delområde II og III: Området må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Indenfor hvert delområde må der opføres et enfamiliehus.

3.5 Delområde IV: Området må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Indenfor delområde IV må der opføres otte boliger.

3.6 Delområde V: Området må kun anvendes til vejformål i form af en privat fællesvej, der giver adgang til delområde I, II og III.

Anvendelsen til boligformål indbefatter mulighed for erhverv, uden ansatte, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende.

4.1 Der kan ske udstykning af de enkelte delområder som vist på kortbilag 2.

4.2 Delområde IV må gerne udstykkes yderligere. Ved eventuel udstykning skal sikres, at den enkelte grund bliver på minimum 250 m2. Udlæg til vej o.l må ikke medregnes i grundens størrelse. 

4.3 De tre matrikler, der udgør delområde IV (matr. nr. 705t, 705v og 705x) skal sammatrikuleres, inden der kan gives byggetilladelse til opførelse af den planlagte bebyggelse.

Ad § 4.2: jf. Byggelovens § 10a: Når der opføres mere end et enfamilieshus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Aldershvilevej via privat fællesvej.

5.2 Der må være fire overkørsler mod Aldershvilevej, som følger principperne vist på kortbilag 3

6.1 Der skal inden for lokalplanområdet etableres minimum 1,5 p-plads pr. bolig. For åben-lav boligbebyggelse dog 2 p-pladser pr. bolig på egen grund.

6.2 Parkering til bygning B og C inden for bygefelt I skal etableres i gården.

6.3 Inden for delområde IV udlægges areal til parkering som vist på kortbilag 4.

 

Delområde I

7.1 Den eksisterende bebyggelse A jf. kortbilag 2, er bevaringsværdig og skal bevares med dens oprindelige udformning. Bygningen må ikke nedrives uden Byrådets tilladelse.

7.2 Den eksisterende bebyggelse B jf. kortbilag 2, kan renoveres og ombygges indenfor den eksisterende bygningsramme i 1,5 etage. Den eksisterende bygningsramme må ikke overskrides med hensyn til husdybde, facadehøjde, og taghældning.

7.3 Den eksisterende bebyggelse C kan renoveres og ombygges indenfor den eksisterende bygningsramme.

7.4 Den eksisterende bygning C må nedrives, dog skal der opføres en ny bebyggelse i 1,5 etage som erstatning for den eksisterende bygning. Bygningen må kun opføres parallelt med bygning B. Med en placering forskudt 1-2 meter øst for bygnings C nuværende placering.  Bygningskroppen skal være identisk med bygning B med hensyn til husdybde, længde og facadehøjde mod gård og taghældning.

Delområde II og III

7.5 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejendom.

7.6 Bebyggelse må opføres op til 1,5 etage med en bygningshøjde, der ikke overstiger 8,5 meter.

7.7 Enfamilehuset inden for delområde II må kun opføres inden for byggefeltet jf. kortbilag 2..

Delområde IV

7.8 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

7.9 Ny bebyggelse må opføres op til 1,5 etage med en bygningshøjde, der ikke overstiger 8,5 meter.

Ved bebyggelsesprocent forstås etagearealets procentvise andel af grundstykkets areal, inkl. evt. andel i fællesareal. Reglerne for beregning af bebyggelsesprocent fremgår af bygningsreglementet og kan ikke fraviges ved lokalplan.

Delområde I

8.1 Hovedbygningen A og B jf. kortbilag 2  skal bevare sit arkitektoniske udtryk med hensyn til materialevalg, bygningsdetaljer og facadeopdeling herunder vindues- og dørplacering.

8.2 Karakteren af det trelængede anlæg skal fastholdes, og de tidligere driftsbygningers volumen og udformning skal genfindes i den fremtidige bebyggelse og anvendelse.

8.3 Den eksisterende bygninger C skal så vidt muligt bevares med hensyn til husdybde, taghældning og facadehøjde, samt med hensyn til materialevalg og bygningsdetaljer som skal være som eksisterende eller identiske med bygning B

8.4 Eksisterende originale vinduer med kitfals skal søges bevaret. Energiforbedring af originale vinduer skal løses med fortsatsrammer, koblede rammer eller lignende løsninger.

8.5 Vinduer og døre, som udskiftes, skal fremstå i træ eller stål og med samme dimensionering, profilering, sprossedeling og farve som de oprindelige. Dog kan der i Bygning B må der på siden ind mod gården etableres vinduer og døre med en anden udformning, og størrelse end oprindeligt . Dog skal opsprosninger af vinduer så vidt muligt være som de oprindelige.

8.6 Ydervægge i det trelængede anlæg skal udføres som muret byggeri med pudsede eller vandskurede facader, der er malet i samme farve jf. jordfarveskalaen som vist på bilag 5, samt farverne sort og hvid, og blandingerne heraf.

8.7 Eventuelle tagvinduer skal begrænses mest muligt. Det vil sige så krav til opholdsrum kan opfyldes i forhold til dagslys og redningsåbninger. Tagvinduerne skal udføres i en konstruktion, der rager mindst muligt op over tagfladen - svarende til renoveringsvinduer. Dog kan der på bygning B Etableres større tagvinduer på siden ind mod gården.

8.8 Der må ikke opsættes udvendige antenner, stålskorstene og lignende på bygninger.

8.9 Der må ikke opsættes synlige solceller eller solenergianlæg på hovedbygning eller længer.  

 

Delområde II, III og IV

8.10 De udvendige bygningssider på boligen må kun fremstå med blank murværk, pudsede eller vandskurede facader i farver efter jordfarveskalaen jf. bilag 5, samt farverne sort og hvid og blandingerne heraf.

8.11 Tage må kun udformes som symmetriske sadeltage med en hældning mellem 30-45 grader. Taget må kun opføres uden valm eller med halvvalm.

8.12 Der må ikke anvendes reflekterende materialer med en glansværdi over 10.

8.13 Der må ikke opsættes udvendige antenner på bygninger. Paraboler må kun placeres på terræn.

8.14 Materialer og farver for småbygninger - herunder carporte og garager skal harmonere med boligbebyggelsen.

8.15 Inden for delområde IV må gavle der vender mod Aldershvilevej kun fremstå med frem- eller tilbagespring i dele eller hele rækker mursten, eller mønstret forbandt hvor elementer fremstår i en anden farve end den øvrige bygningsmasse.

9.1 De bevaringsværdige træer jf. kortbilag 2 inden for delområde I skal bevares. Øvrige store træer inden for lokalplanområdet skal så vidt muligt bevares.

9.2 Hegning mod vej herunder også mod interne veje, må kun etableres som levende hegn bestående af hjemhørende arter.

9.3 Den sydlige ud/indkørsels anlæg ved Aldershvile i delområde I må ikke udvides mod syd og det eksisterende beplantet areal må ikke mindskes. Ud/indkørsels anlæg  kan i mindre grad udvides, dette skal dog ske ind mod det midterste beplantede areal.

9.4 Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer.

9.5 Containere må ikke opbevares på private eller fælles arealer.

9.6 I delområde IV må der kun anlægges et grønt fællesareal der skal fremstå beplantet med lav beplantning mellem bebyggelsen og Aldershvilevej.

9.7 I delområde IV må fælles renovationslæsninger kun fremstå skærmet af grøn beplantning, såfremt denne gives en synlig placering fra Aldershvilevej.

9.8 Inden for delområde IV skal der etableres et bredt beplantet bælte ud mod den interne fællesvej (delområde V).

10.1 Før ny bebyggelse påbegyndes, skal der udarbejdes støjberegninger som godtgør, at støjniveauet på alle boligers opholdarealer og indendøre ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

10.2. Kravet om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for udendørsarealer skal kunne løses med strategisk placering og orientering af bygningerne og/ eller støjskærm.

10.3 Kravet om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for indendørsarealer, skal kunne løses med strategisk placering og orientering af bygningerne og/eller med støjhegn, og/eller med isolering af bebyggelsen.

Kravende til støjafskærmning er en følge af den nuværende situation, hvor dele af området ikke overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Hvis denne situation er anderledes før byggeriet er startet, kan kommunen dispensere fra kravet om støjafskærmning.

11.1 Inden ibrugtagning skal bebyggelsen være tilsluttet kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg.

11.2 Ny bebyggelse inden for delområde IV må ikke tages i brug før de til området tilhørende friarealer, veje og p-pladser er anlagt.

12.1 lokalplan nr. 226 for nedrivning og bebyggelse - Aldershvilevej aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, jf § 2, ved vedtagelse af nærværende lokalplan.