Bestemmelser

I henhold til § 15 i lov om planlægning (lovbek. nr. 287 af 16/04/2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet.

1.1 Det er lokalplanens formål:

at sikre bevaring af de bebyggelsesmæssige hovedstrukturer langs Hovedgaden i Ørbæk ved at sætte fælles bestemmelser for tag- og facadeudformning, materialer og bebyggelsens placering langs vejen.

at sikre plads til mindre byrum langs Hovedgaden i forbindelse med fremtidige byggerier.

Formålsbestemmelsen kan karakteriseres som de politiske mål, der udmøntes i de enkelte mere detaljerede regler om anvendelse, udformning osv. Formålsparagraffen har væsentlig betydning ved behandling af ansøgning om dispensation idet der ikke kan dispenseres fra lokalplanens principper, som navnlig kommer til udtryk i formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 13ac, 13ag, 13at, 13e, 14ak, 14bd, 14bu, 14e, 14n, 14o, 14s, 14v, 14z, 14ø, 32h, 32k, 32l, 32p, 32q, 32r, 32t, 32x, 32y, 33a, 33b, 33f, 33k af Ørbæk by, Ørbæk og dele af matrikel nr. 33c af Ørbæk by, Ørbæk samt alle parceller, der udstykkes herfra.

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerområde og butikker.

3.2 Lokalplanområdet opdeles i fem delområder, som afgrænset på kortbilag 2. Der må kun etableres funktioner efter anvendelseskategorierne i de enkelte delområder som følger:

 • Delområde 1 - den centrale del af Hovedgaden: Butikker (detailhandel), kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv, etage-, tæt-lav og åben-lav boliger
 • Delområde 2 - villaerne: Åben-lav boliger
 • Delområde 3 - de store butikker, serviceerhverv mv.: Butikker (detailhandel) og publikumsorienterede serviceerhverv
 • Delområde 4 - autoværksteder og tankstationer: Autoværksteder og tankstationer

3.3 Der må ikke indrettes mere end 3.100 m2 til detailhandel inden for lokalplanområdet, heraf max. 1.650 m2 til dagligvarer og max. 2.000 m2 til udvalgsvarer.

3.4 Der må ikke etableres dagligvarebutikker på over 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 inden for lokalplanens område. Der kan tillægges 200 m2 til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum pr. butik.

"Publikumsorienterede serviceerhverv" er serviceerhverv som ikke er detailhandel, men som ofte placeres sammen med detailhandel og på lignende vis henvender sig til et bredt publikum, typisk via en facade på gadeniveau. 

"Tankstationer" inkluderer tankstationer med salg af brændstof til almindelige køretøjer samt tilhørende anlæg for bilvask og kiosk. 

I Ørbæk er bymidteafgrænsningen fastlagt til områderne langs Hovedgaden og byens dagligvarebutikker. Inden for bymidteafgrænsningen er der planlagt for i alt 5.600 m2 detailhandel, heraf 3.600 m2 til dagligvarebutikker og 2.000 m2 til udvalgsvarebutikker. I 2020 er der ca. 3.750 m2 detailhandel inden for bymidten, hvoraf 150 m2 er udvalgsvarehandel. Langt størstedelen udnyttes altså til dagligvarehandel, hvor især SuperBrugsen og Netto udgør en stor andel. Dermed er der en restrummelighed på ca. 1.850 m2 til udvalgsvarebutikker.

Da SuperBrugsen, med et dagligvareareal på ca. 1.800 m2 ligger uden for lokalplanens område, resterer en rummelighed på 1.800 m2 til dagligvarebutikker i lokalplanområdet. Nettos dagligvarebutik er i dag 1.000 mog Ørbæk bageri ca. 150 m2. Derudover rummer Ørbæk Apotek, Shell og Fruens blomster i alt ca. 500 m2 til dagligvarer. I alt ca. 1.650 m2, hvorved rummeligheden næsten er opbrugt. SuperBrugsen har via gældende Lokalplan nr. 267 - SuperBrugsen, Hovedgaden 21, Ørbæk mulighed for udvidelse til i alt 2.500 m2 dagligvarebutik inden for lokalplanområdet, der delvis overlapper nærværende plans område. Det giver en teoretisk mulighed for, at der kan etableres dagligvarekvadratmeter på den del af matr. nr. 33c, der ligger inden for nærværende plans afgrænsning. Der er derudover ikke udvidelsesmuligheder for dagligvarebutikker i byen. Hvis en detailhandelsanalyse påviser et behov for nye dagligvarekvadratmeter kan rammen imidlertid udvides.

Detailhandel i Ørbæk bymidte, 2020 Udvalgsvarebutikker (m2) Dagligvarebutikker (m2) I alt (m2)
Lokalplan nr. 313 150 1.650 1.800
I øvrigt inden for bymidten 0 1.800 1.800
Bymidten i alt 150 3.450 3.600

4.1 Der må ikke udstykkes grunde til åben-lav boliger på under 700 mog grunde til tæt-lav boliger på under 250 m2.

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet sker via Nyborgvej / Hovedgaden / statsvej 704, Assensvej, Bakkevej, Hulvejen og Stationsvej.

5.2 Vejadgang til Hovedgaden fra ejendomme langs vejen bør så vidt muligt samordnes, så antallet af overkørsler begrænses og der skabes overkørsler med tilstrækkelig plads og oversigtsforhold.

Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje og stier må ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse (vejlovens § 49). Vejdirektoratet er vejmyndighed for Hovedgaden.

6.1  Der må ikke etableres færre parkeringspladser end det fremgår af nedenstående tabel:

Boligtype Parkeringspladser til biler  Parkeringspladser til cykler
Åben-lav boliger 2 pr. bolig -
Tæt-lav boliger 1½ pr. bolig 3 pr. 100 m2 etageareal
Etageboliger 1½ pr. bolig 3 pr. 100 m2 etageareal
Dagligvarebutikker 1 pr. 25 m2 bruttoetageareal 4 pr. 100 m2 etageareal
Udvalgsvarebutikker  1 pr. 50 m2 bruttoetageareal 2 pr. 100 m2 etageareal
Kontor og administrative erhverv  1 pr. 50 m2 bruttoetageareal 2 pr. 100 m2 etageareal
Klinikker og liberale erhverv  1 pr. 25 m2 bruttoetageareal 2 pr. 100 m2 etageareal
Restauranter og cafeer 1 pr. 5 siddepladser 1 pr. 5 siddepladser

Hvis det ved nybyggeri eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse vil være vanskeligt eller umuligt at skaffe det nødvendige areal på egen grund til anlæg af det fornødne antal parkeringspladser, kan Nyborg Kommune efter ansøgning meddele fritagelse for anlæg af de manglende parkeringspladser på egen grund mod, at grundejeren i stedet indbetaler bidrag til parkeringsfonden.

7.1 For delområde 1 (den centrale del af Hovedgaden) gælder følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser:

 • Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige følgende: Åben-lav 30%, tæt-lav 45% og etagebebyggelse 90%. For alle anvendelser i delområdet gælder, at andelen af grundarealet der bebygges ikke må overstige 33%. Butikker (detailhandel), kontor- og serviceerhverv og publikumsorienterede serviceerhverv må indpasses i stueetager i bebyggelsen og ikke etableres som selvstændige bygninger i delområdet.
 • Bebyggelse må ikke gives en højde, der overstiger 13 m.
 • Bebyggelse må ikke etableres i flere etager end 2,5
 • Etager må ikke etableres med en gulvhøjde på mere end 9 m over terræn.

7.2 For delområde 2 (villaerne) gælder følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser:

 • Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30%.
 • Bebyggelse må ikke gives en højde, der overstiger 8,5 m.
 • Bebyggelse må ikke etableres i flere etager end 1,5.

7.3 For delområde 3 (de store butikker, serviceerhverv mv.) gælder følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser:

 • Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50%.
 • Bebyggelse må ikke gives en højde, der overstiger 8,5 m.
 • Bebyggelse må ikke etableres i flere etager end 1.

7.4 For delområde 4 (autoværksteder og tankstationer) gælder følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser:

 • Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50%.
 • Bebyggelse må ikke gives en højde, der overstiger 8,5 m.
 • Bebyggelse må ikke etableres i flere etager end 1.

7.5 Den primære bebyggelse på matr. nr. 32h, 32k, 32l og 32p af Ørbæk by, Ørbæk må kun etableres som etagebyggeri eller tæt-lav byggeri med lodrette lejlighedsskel i min. 2,5 etager.

7.6 Bebyggelse inden for delområde 1 og 3 må kun placeres med den primære facade med hovedindgang i byggelinjen, som angivet på kortbilag 3. Erstatningsbyggeri for eksisterende bygninger inden for delområde 1 må desuden placeres med den primære facade med hovedindgang i skel mod vej (Hovedgaden), hvis der kan opnås tilladelse hertil fra vejmyndigheden. 

7.7 Primær bebyggelse inden for delområde 2, 3 og 4 må ikke placeres inden for den på kortbilag 3 markerede byggelinje. Den primære bebyggelse må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m. 

​Der er langs Hovedgaden (statsvej 704 Nyborg-Bøjden) tinglyst en deklaration om vejbyggelinje indtil 15 m fra vejmidten. På de arealer, der ligger foran vejbyggelinjen, må der ikke uden vejmyndighedens tilladelse opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art (vejlovens § 40 stk. 2). Vejdirektoratet er vejmyndighed for Hovedgaden.

For delområde 1 gælder, at andelen af grundarealet der bebygges ikke må overstige 33% (§ 7 stk. 1, pkt. 1). Baggrunden herfor er at sikre, at der bygges i flere etager mod Hovedgaden for at fastholde det bymæssige præg. Bestemmelsen medfører bl.a. at tæt-lav boliger skal etableres i flere etager med lodrette lejlighedsskel, hvis bebyggelsesprocenten på 45 skal udnyttes.

Baggrunden for, at ingen etages gulv må ligge højere end 9 m over terræn skyldes muligheden for brandredning uden stigevogn. 

Delområde 1 - den centrale del af Hovedgaden

8.1 Facader skal synsmæssigt udgøre en konstruktiv helhed med gennemgående murpiller fra sokkel til tag, hvor vinduesåbninger er placeret over vinduesåbninger.

8.2 Facader skal fremstå symmetriske med ens afstand mellem vinduer, med ens afstand fra vinduer til skel og hvor døråbninger indpasses i facadens rytme. Vandrette markante linier på nabobygningernes facader (vinduesrækker, udsmykning, materialeskift, tagrender, gesimser mv.) skal respekteres og genfindes ved nybyggeri samt ved om- og tilbygninger, jf. principskitser C og E på bilag 5.

8.3 Bygningers facader må kun fremstå i teglsten eller som pudset mur. Facader må kun fremstå i farver efter den klassiske jordfarveskala, jf. bilag 4. 

8.4 Der må ikke etableres tage med tagudhæng på bygninger, der ikke før har haft tagudhæng og hvor tagudhæng vil skærme for bygningsdetaljer.

8.5 Tage på primære bygninger må kun fremstå i røde, grå eller sorte teglsten og tagsten eller skifer. 

8.6 Tage ikke må beklædes med reflekterende materialer med en glansværdi over 10.

8.7 Tage på primære bygninger må kun etableres som symmetriske sadeltage. 

8.8 Kviste må kun etableres med vinduesbredde svarende til vinduer i bygningens øvrige etager, og kvistvinduet skal placeres så det flugter vertikalt med øvrige vinduerne i bygningens facade.

8.9 Facadepartier mod vej og nabo må ikke etableres uden gesims mellem tag og facade/kvist. 

Delområde 2 - villaerne

8.10 Bygningers facader må kun fremstå i teglsten eller som pudset mur. Facader må kun fremstå i farver efter den klassiske jordfarveskala, jf. bilag 4. 

8.11 Tage på primære bygninger må kun fremstå i røde, grå eller sorte teglsten eller skifer. 

8.12 Tage må ikke beklædes med reflekterende materialer med en glansværdi over 10.

8.13 Tage på primære bygninger må kun etableres som sadeltage. 

Delområde 3 og 4 - de store butikker, serviceerhverv mv. og autoværksteder og tankstationer

8.14 Facader/facadeelementer og tage må ikke fremstå i reflekterende, neon- eller fluorescerende farver. Malede facader må kun fremstå i farver efter den klassiske jordfarveskala, jf. bilag 4. Facader må ikke fremstå i plastik.

8.15 Facader mod Hovedgaden må kun etableres sådan, at der for hver 10 meter løbende facade er variation i materialer eller frem- og tilbagespring i facadelinjen på min. 0,5 m.

8.16 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen igennem materialevalg, placering og hældning tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge. Solceller og -paneller må imidlertid etableres med en hældning ift. vandret på op til 43 grader på bygninger med fladt tag.

Døre og vinduer

8.17 Vinduer i delområde 1 og 2 må kun etableres som 2 eller 3 rammede vinduer med eller uden sprosser, der passer til husets arkitektur. Undtaget herfor er vinduer til butikslokaler eller lokaler til publikumsorienterede serviceerhverv, jf. principskitser A og B på bilag 5.

8.18 Døre og vinduer i facader mod Hovedgaden må ikke tilmures. Butiksvinduer må erstattes efter § 8 stk. 17, hvis nye vinduer placeres så de flugter vertikalt med øvrige vinduerne i bygningens facade, jf. principskitser B på bilag 5. Døre skal tilpasses husets arkitektur og samlede udtryk.

Skilte

8.19 Permanent skiltning må kun ske på bygningsfacader.

Inden for delområde 3 og 4 må der også etableres skiltning i form af én pylon pr. ejendom og højest én pr. virksomhed. Pylonen må kun placeres ved overkørsel til offentlig vej. Ved fælles overkørsel for flere ejendomme skal skiltningen for de pågældende ejendomme/virksomheder samordnes på én pylon. Pyloner må ikke etableres med dimensioner på mere end følgende: Bredde: 1,25 m. Højde: 4 m.

8.20 Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer.

8.21 Skilte må ikke udføres i effektfarver eller selvlysende farver.

8.22 Skilte må ikke indeholde reklamer for produkter, slogans eller mærkevarer. 

8.23 Skilte må kun placeres i stueetagen i forbindelse med døre eller vinduer og tilpasses disses bredder.

8.24 Skilte skal tilpasses bygningens størrelse, fagdeling, farve og facadeudformning, så de bliver en del af helheden i facaden og gadeforløbet.

8.25 Skilte på facader må kun bestå af løse bogstaver, logos og lign. eller males direkte på facaden og må generelt ikke overstige en højde på 40 cm. Facadeskiltning opsat som pladeskilte tillades ikke, bortset fra mindre skilte der ikke overstiger 0,2 m2

8.26 Skiltetekst på butiksruder må kun udføres med enkeltbogstaver med en max. højde på 40 cm. Der må ikke opsættes permanente streamers eller anden form for afdækning på butiksruder, kun i forbindelse med midlertidige oplysninger om udsalg og lign. Vinduer mod gade må ikke blændes af eller påklistres, så det får karakter af afblænding og hvert vindueshul må højst have 25% afdækning.

8.27 Lysskilte må kun etableres som enkeltbogstaver med bagudrettet lys på facaden. Lysarmaturkasser og lignende må ikke opsættes på facade eller som udhængsskilte.

8.28 Der må kun opsættes ét udhængsskilt pr. butik. Dog kan opsættes ét skilt til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne. Udhængsskilte må højst have et fremspring på facaden på 1 m. Underkanten af skiltet skal være mindst 2,8 m over terræn, og overkanten må ikke overstige underkanten på vinduerne på 1. sal. Den maksimale størrelse på et udhængsskilt må udgøre 0,5 m2

På bilag 5 er vist principskitser for ny bebyggelses fremtræden. A: Vinduestyper og -placering; B: Bygningsdetaljer og vinduesplacering; C: Bebyggelsesmæssige hovedstrukturer på tværs af ejendomme; D: Taghældning og kviste; E: Facadelinjer. 

Ad § 8 stk. 5) "Tagsten" er et tagdækningsmateriale bestående af individuelle sten af f.eks. tegl, beton, skifer o.a. konstrueret til oplægning på et undertag eller til understrygning.

9.1 For de på kortbilag 3 markerede bevaringsværdige bygninger gælder følgende særlige bestemmelser:

Bygningerne må kun med tilladelse fra byrådet nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.

Bygningerne skal bevares mht. deres særlige karakteristika herunder facade- og tagmaterialet, tagudformning, bygningsdetaljer, vindues- og døråbninger, vinduestype og karnap. 

9.2 I delområde 1 og 2 gælder, at oprindelige bygningsdetaljer fra bygningens opførelse på facader skal bevares og skal fremstå som tydelige elementer i facaden.

9.3 Der må ikke etableres solenergianlæg på de på kortbilag 3 markerede bevaringsværdige bygninger.

10.1 De på kortbilag 3 markerede byrum/pladsdannelser skal ifm. nybyggeri på den pågældende ejendom friholdes for byggeri og etableres som mindre opholdspladser med belægningsmæssig sammenhæng med fortov langs Hovedgaden.

10.2 Private adgange / overkørsler til Hovedgaden skal etableres i belægning tilsvarende belægning på fortov på Hovedgaden fra skel mod vejmatrikel og indtil 3 m ind på grunden.

10.3 Der må placeres krukker, bænke og lignende løst inventar på private arealer mellem boligen og fortovet på Hovedgaden.

10.4 Hegn langs Hovedgaden og mellem bebyggelsen og Hovedgaden må kun etableres som levende hegn. Der må opsættes fasthegn i form af trådhegn bag det levende hegn ift. Hovedgaden.

10.5 Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer mellem bebyggelsen og Hovedgaden.

10.6 Containere må ikke opbevares på private eller fælles arealer mellem bebyggelsen og Hovedgaden.

Delområde 4 - autoværksteder og tankstationer

10.7 Veje, parkeringspladser og kørearealer i delområde 4 må kun etableres befæstet med en tæt belægning med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

10.8 Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.

10.9 Områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af opbevaringsenhederne i området.

Der fastsættes særlige bestemmelser for delområde 4, der planlægges til tankstationer, da denne virksomhedstype kan udgøre en risiko for grundvandet i området.

11.1 Der må ikke etableres boliger eller primære udendørs opholdsarealer, der er belastet af støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj, jf. nedenstående tabel, uden at der etableres afværgeforanstaltninger, der sikrer, at boliger og primære udendørs opholdsarealer ikke bliver påvirket ud over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj eller virksomhedsstøj, jf. nedenstående tabeller.

  Mandag-fredag kl. 07-18, lørdag
kl. 07-14
Mandag-fredag kl. 18-22, lørdag
kl. 14-22, søn- og helligdage kl.
07-22
Alle dage kl. 22-07
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. Se nærmere i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Anvendelse Støjgrænse fra vejtrafik (Lden)
Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) 58 dB
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer) 58 dB
Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler) 58 dB
Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.) 63 dB

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Se nærmere i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". 

11.2 Der kan ikke meddeles byggetilladelse til nye bygninger der ligger i et område hvor der er beregnet et støjniveau over de vejledende grænseværdier, før det gennem en støjberegning er dokumenteret, at gældende grænseværdier for støj overholdes på facader, i indendørs og på udendørs opholdsarealer, jf. nedenstående og ovenstående tabeller. 

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger 58 46 33
Kontorer og lokaler til liberale erhverv 63 51 38
Butikker 68 - -

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Se nærmere i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". 

11.3 Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæthegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen, og kun bag bebyggelsen ift. Hovedgaden. 

Ansøger skal ved dokumentation fra en godkendt støjrådgiver godtgøre, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj, jf. § 11 stk. 1 og 2, eller at det gennem nærmere angivne afværgeforanstaltninger kan sikres, at grænseværdierne overholdes. 

Med udendørs oplag efter § 11 stk. 3 henvises ikke til vareudstilling og lignende, men til større oplag af vareleverancer, emballage, paller, udstyr og lignende.

12.1 Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal eventuel støjafskærmning eller andre afværgeforanstaltninger efter § 11 stk. 1, 2 og 3 være etableret.

12.2 Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal fælles arealer og friarealer være anlagt. Herunder hører fælles opholdsarealer, tilkørselsarealer og parkeringsarealer.

12.3 Fælles opholdsarealer skal senest være beplantede førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse.

12.4 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt spildevandsanlæg inden ibrugtagning.

13.1 Lokalplanen aflyser den del af partiel byplanvedtægt nr. 2 for Ørbæk by, der ligger inden for nærværende plans område, jf. § 2 og kortbilag 1. 

En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må når planen er vedtaget, ikke etableres byggeri eller anlæg i modstrid med planen.

Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg som er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke pligt til at etablere de byggerier og anlæg som lokalplanen beskriver, men når de etableres skal det ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en del af en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange den pågældende del af ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning (planlovens §48). Hvis restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom, kan ejeren forlange hele ejendommen overtaget af kommunen. Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme.

Når det i en lokalplan er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning (planlovens §49). Overtagelsespligten påhviler kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden af ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et forbud mod nedrivning.