Kortbilag 1 - Lokalplanområdets afgrænsning og matrikulære forhold