Støjforhold

Den planlagte anvendelse af lokalplanområdets boligområde vil ikke medføre støj, der kan genere de eksisterende naboområder.

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

 

Støj fra vejtrafik

En del af lokalplanområdet er beliggende indenfor støjkonsekvenszoner omkring statsveje - i kommuneplanen. I planlægningszonerne for støj kan der ikke udlægges området til støjfølsom anvendelse, som eksempelvis boliger, før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Efter Bygningsreglement 2018 gælder der endvidere krav om at støjen indendørs ikke må overstige Lden 33 dB. Se tabellen nedenfor. 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj på udendørs opholdsarealer 1,5 meter over terræn er Lden 58 dB, og det indendørs støjniveau med lukkede vinduer må ikke overstige Lden 33 dB. Grænseværdien er angivet som en ”fritfeltsværdi”, dvs. et støjniveau uden refleksioner fra egen facade.

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger (og udendørs opholdsarealer) 58 46 33

Tabel: Grænseværdier for støj fra vejtrafik. Støjgrænserne er nærmere defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, ”Støj fra veje” og Bygningsreglement 2018.

 

Støj fra virksomheder

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 3.BL.1, der fastlægger anvendelsen til blandet bolig og erhverv.

Lokalplanen vurderes at kunne medføre skærpede miljøkrav til nærliggende virksomheder, grænsende op til lokalplanens vestlige skel, idet lokalplanen ændrer anvendelsen af området fra blandet bolig og erhverv til boligbebyggelse. Derved skærpes støjgrænseværdierne for virksomhederne.

Der er foretaget en vurdering af virksomhedsstøjen fra lastbilværksted på nabogrunden i forhold til projektområdet. Lastbilværkstedet er beliggende på adressen Tjørnevej 4B, 5853 Ørbæk.
På nedenstående figur 1 ses bebyggelsesplanen for projektområdet. 

Udstykningsplan for projektområdet med indkørsel fra Nyborgvej samt placering af Ørbæk Auto og Lastvognsservice.

I henhold til planlovens § 15a må ”en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmnings-foranstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.”

Det kan ved et støjnotat konstateres at virksomheden overskrider grænseværdierne for boligerne i den fremtidige bebyggelse i lokalplanens område.

Ved etablering af en op til 2,5 meter høj støjskærm vil de primære udendørs aktiviteter ved lastbilværksted ikke give anledning til overskridelse af de vejledende støjgrænser ved nærmeste boliger i den fremtidige bebyggelse.