Boligområde og parkstrøg

Denne lokalplan ændrer den hidtidige arealdisponering, ved at inddrage en mindre del af Svanedammen i lokalplanafgrænsningen, og samle byggemuligheden i ét sammenhængende område, på den ene side af Banegårdsalléen ind mod Svanedammen. Det frigiver området mellem Banegårdsalléen og Birkhovedskolen til et fremtidigt parkområde. Tilsammen er det intentionen at planområdet tilbyder både en by- og en parkforbindelse, der binder byen sammen med stationen, som både skaber hverdagsliv i og omkring et nyt boligområde med gode herlighedsværdier og tæt på offentlig transport, samtidigt med at der skabe et grønt rekreativ område for alle borgere i Nyborg, og som kan anvendes af skolerne i området til at understøtte læring om natur gennem leg.


Boligområde
Denne lokalplan sætter rammer for et byggeri, der skal skabe en byforbindelse mellem stationen og byen. Formålet er at integrere stationsområdet som en del af Nyborg by, og skabe et hverdagsliv i området der i dag primært fungerer som et gennemgangsområde. Et delområde af lokalplanområdet udlægges således til etagebyggeri og tæt-lav byggeri. Lokalplanen muliggør, at der bygges op til 9000 m2 mellem halvanden og fire etager i planområdet på siden langs Banegårdsalléen ind mod Svanedammen (som også kaldes Cirkuspladsen). Der må bygges op til 16,5 meter over terrænet, som cirka ligger i kote +2 DVR90. Boligbyggeriet skal klimasikres til en 100 års hændelse i år 2100, hvilket betyder at klimasikringen skal være kote +2,5 DVR90. Dvs. at boligbyggeriet må opføres i op til kote 18,5 DVR90. Boligerne må opføres i tre byggefelter, så området får tre karrélignende boligblokke. Der skal sikres offentlig adgang mellem boligblokkene via gangstier, der giver forbindelse mellem Banegårdsalléens fortov med stisystemet i Svanedammen. Byggeriet må opføres som brudte karréstrukturer, forstået som bebyggelse på minimum tre sider af en boligblok med enkelte gennembrud, rundt om et gårdrum.

Den nye bebyggelse skal opføres med høj arkitektonisk kvalitet, og på en sådan måde, at bebyggelsen fremstår som en samlet bygningsmasse, på tværs af delområdet. Byggeriet skal overvejende opføres med symmetrisk saddeltag uden valm, som en reference til Nyborg by, og som et element, der binder bro mellem ny og gammel arkitektur. Byggeriet skal fremstå primært med teglstenstage og mur i tegl, for at skabe et gennemgående helhedsindtryk gennem et bærende materialevalg. Til at sikre variation i byggeriet opsætter lokalplanen bestemmelser der sikrer frem- og tilbagespring i facader, variation i forbandt, og varierende bygningshøjder, med det formål at skabe et dynamisk, levende byggeri, der bygger bro mellem anvendelse af klassiske materialer til et moderne udtryk.

Det er intentionen at byggeriet samlet set er højest mod Banegårdsalléen og Nyborg Station, og derfor skal der her minimum bygges i to etager og op til fire etager. Der skal skabes et gradvist fald i bygningshøjden mod syd og sydøst, mod det større grønne parkområde Svanedammen. Formålet er dels at sikre dagslys og den åbne udsigt fra boligerne mod syd og sydøst for planområdet hvor Svanedammen ligger, og dels at sørge for, at boligerne ud mod Banegårdsalléen og Nyborg Station, fungerer som et støjværn for jernbanen og motorvejen, så gårdmiljøerne i de karréligende strukturer kan blive gode støjsvage ude- og opholdsarealer for beboerne.

Figur 10: Situationsplan for byggeriet, som anviser overordnede principper for karrélignende bebyggelse i området, med bebyggelse på minimum tre sider af en boligblok rundt om et gårdrum. Situationsplanen anviser også vejtilslutninger og stiføringer og giver et eksempel på placering af parkering til boligerne. 

Figur 11: Visualisering af hele boligområdet, som det kan se ud, i sammenhæng med Nyborg Station til venstre og Svaneparken til højre.

 

Figur 12: Visualisering af et nyt boligområde, som det kan se ud, set fra stationsforpladsen og langs med Banegårdsalléen. Visualiseringen er et eksempel.

 

Figur 13: Visualisering af området set fra planområdets vestlige side, hvor der i forgrunden må der anlægges park, bagerst ses et eksempel på boligbyggeriet ud mod Banegårdsalléen op mod Nyborg Station.

 

Figur 14: Visualisering af området set fra planområdets vestlige side, hvor der i forgrunden må der anlægges park, bagerst ses et eksempel på boligbyggeriet ud mod Banegårdsalléen set mod det eksisterende byggeri Svaneparken.

Parkstrøg

Området udlægges til rekreativt formål i form af en park, der skal koble Nyborg by og station sammen med en grøn forbindelse. Parkstrøget skal koble sig op på Lille Svanedam og voldanlægget som en grøn forbindelse mod byen og havnen i Nyborg. Parkstrøget skal fremstå som en åben park med et stiforløb der leder gående fra stationen mod byen. Parkstrøget skal fungere som en sigtelinie mod Nyborg by, og bibeholde med den visuelle forbindelse til spiret på Vor Frue Kirke, der viser retning mod bykernen. Parken skal kunne fungere som et mødested med mulighed for ophold, leg og aktiviteter. Der skal understøttes aktiviteter, som tager afsæt i hverdagsliv og natur.


Området, som udlægges til rekreative formål med denne lokalplan, lægger i dag forholdsvist urørt hen. I vækstsæsonen ses det tydeligt at plantelivet i området er varieret og mangfoldigt. Det er noget der ønskes fastholdt i forbindelse med omdannelsen til en park. Parken skal fremstå med vild beplantning i afgrænsede områder, som ikke kræver stor vedligeholdelse, og som kan bidrage til forskelligartet planteliv med inspiration fra de eksisterende plantetyper, der er i dag samt andre naturligt hjemmehørende arter.

Parken skal kunne fungere som et gennemgangsområde mellem station og by men også med mulighed for at sidde og opholde sig, men også som et læringsmiljø for skoleelever og andre interesserede i biodiversitet og planteliv.

Figur 15: Referenceeksempler for park med udtryk af naturligt hjemmehørende plantetyper samt siddemuligheder i form af et træmøbel, formidling gennem skiltning og et stiforløb mellem beplantning, som kan give mulighed for ophold, læring og leg.