Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan for, at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse inden for lokalplanområdet. Dette er ikke muligt inden for gældende lokalplan nr. 208, som dækker den nordlige del af det nye planområde. Lokalplan nr. 208 udlægger inden for sin afgrænsning området til åben-lav boligbebyggelse. Den sydlige del af lokalplanområdet er i dag ikke omfattet af en lokalplan.

Nyborg kommune vurderer, at muligheden for tæt-lav boliger i lokalplanområdet kan medvirke til et bredere boligudbud i Vindinge/Rosilde. Den lokalplanlagte del af området har hidtil kun været udlagt til boliger i form af åben-lav bebyggelse, men der er en efterspørgsel på flere tæt-lav boliger i Vindinge/Rosilde, som kommunen gerne vil imødekomme.

Formål

Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanen sikrer mulighed for at opføre ca. 90 tæt-lav boliger i form af dobbelthuse og/eller rækkehuse. Med lokalplanen sikres, at bebyggelsen har en homogen materiale- og farveholdning. Samtidig sikrer den, at hele bebyggelsen ikke fremstår monoton, da lokalplanen opsætter bestemmelser der fastsætter at, der skal ske variation imellem lokalplanens 2 delområder.

Lokalplanen fastsætter krav til minimumsgrundstørrelse på 250m2 for tæt-lav bebyggelse samt bestemmelser, der udlægger arealer til indbydende og tilgængelige fælles opholdsarealer.