Servitutter

Der er langs Hovedgaden (statsvej 704 Nyborg-Bøjden) tinglyst en deklaration om vejbyggelinje indtil 15 m fra vejmidten. På de arealer, der ligger foran vejbyggelinjen, må der ikke uden vejmyndighedens tilladelse opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art (§ 40 stk. 2). Vejdirektoratet er vejmyndighed for Hovedgaden.