Planens indhold

Lokalplanen muliggør en pylon på op til ca. 36 meter i højden (topkote 37,91 over DVR90) indenfor det på kortbilag 2 afgrænsede byggefelt.

Lokalplanen stiller endvidere krav til udseendet af en pylon. Dels skal pylonen fremstå i grå nuancer, dog med undtagelse for selve skiltningen på pylonen, og med en begrænsning for, hvor høj glans overfladen må have. Dels må pylonen kun etableres som en trekantet pylon, hvor hver side ikke må være bredere end 4 meter fraregnet tykkelsen af påsatte skilte. Formålet er at begrænse pylonens visuelle påvirkning, herunder at holde profilen smal, så udkigget til kirketårnet på Vor Frue Kirke ikke blokeres væsentligt samt at mindske pylonens påvirkning set fra kysten.

Med disse bestemmelser sikrer lokalplanen, at en ny pylon udseendesmæssigt vil være lig den eksisterende pylon på den anden side af Storebæltsvej, umiddelbart øst for OK tankstationen på hjørnet af Slipshavnsvej og Storebæltsvej (se billede nedenfor).

Visuel påvirkning fra en 36 meter høj pylon ved Storebæltsvej

Det kan ikke undgås, at en ca. 36 meter høj pylon vil medføre en markant visuel påvirkning af omgivelserne. De eksisterende store pyloner ved Storebæltsvej på hhv. 30 og 35 meter kan ses fra en stor del af Nyborg, f.eks. fra Storebæltskysten ved Sinatur Hotel Storebælt, fra Nyborg Station, Lille Svanedamsparken og de højereliggende boligområder ved Dyrehavevej (se et udvalg af billeder herunder).

De to eksisterende pyloner ved Storebæltsvej, set fra Nyborg Station.

De to eksisterende pyloner ved Storebæltsvej, set fra Lille Svanedam.

En af de to eksisterende pyloner ved Storebæltsvej, set fra Storebæltskysten ved Sinatur Hotel Storebælt.

Den visuelle påvirkning fra pylonerne i byen generelt vurderes imidlertid ikke at ændres væsentligt ved etableringen af endnu en pylon. Påvirkningen er der allerede. Det er derfor mere relevant at betragte den lokale påvirkning i området omkring Storebæltsvej.

På de næste sider er vist to visualiseringer af pylonen set fra hhv. øst og vest ved Storebæltsvej. Set fra vest mod øst falder pylonen i ét med den eksisterende skiltning langs Storebæltsvej, der består af en blanding af mindre skilte, flagstænger, mellemstore pyloner og de to store eksisterende pyloner. Set herfra, vurderes påvirkning altså ikke at være væsentlig.

Set fra øst mod vest, mod Nyborg bykerne, er pylonen helt tæt på. Det vil være det syn, der møder en bilist, der drejer af fra motorvej E20 afkørsel 45 Nyborg Ø fra Sjælland-siden, eller en bilist, der kommer via Storebæltsvej øst for motorvejen. Her er påvirkningen mere markant. Bilisten vil imidlertid stadig kunne se tårnet på Vor Frue Kirke i horisonten på det meste af strækningen pga. pylonens smalle profil. Igen er det ikke påvirkningen fra den ønskede pylon, der udgør hele påvirkningen, men i høj grad også tilstedeværelsen af de to eksisterende pyloner.

I vurderingen af påvirkningen fra pylonen er det også relevant at medtage karakteren af området indenfor og omkring lokalplanområdet. Med udgangspunkt i karakteren af det område pylonen ønskes placeret i, lige op af motorvej E20, den primære indfaldsvej til Nyborg og i et område med en lang række servicevirksomheder, der netop servicerer bilisterne på motorvej og indfaldsvej, vurderes placeringen at være ideel, på trods af pylonens størrelse, og af at det er i den kystnære del af byzonen. Højden på ca. 35 meter vurderes acceptabel med henvisning til, at der allerede er etableret én pylon i området med samme højde, samt én med en højde på 30 meter.

Herover ses pylonen mellem eksisterende skiltning ved Storebæltsvej - kig mod øst fra krydset Storebæltsvej/Banegårdsalleen.

Herover ses pylonen tæt på, på vej over broen over motorvejen og jernbanen - kig mod syd afkørsel 45 Nyborg Ø.

Kig til pylonerne fra motorvej E20 i østgående retning. Den planlagte pylon står umiddelbart til venstre for den eksisterende pylon ved OK tanken. Motorvejens krumning betyder, at pylonen kun kortvarigt vil blokere udsigten til den eksisterende pylon.

Kig til pylonerne fra motorvej E20 i vestgående retning. Den planlagte pylon står til højre for den eksisterende pylon ved OK tanken.