Nationale interesser

Lokalplanen ligger inden for indvindingsopland og inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Anvendelsen til boliger er ikke en grundvandstruende anvendelse.