Jordforureningsloven

Indenfor lokalplanområdet er der en række lokaliteter, der er kortlagt på Vidensniveau 1 og vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, og der kræves således tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til bygge- og anlægsarbejde på de kortlagte arealer.

Efter § 50 a i Jordforureningsloven er alle arealer i byzone som hovedregel lettere forurenet. Disse områder benævnes ’områdeklassificerede arealer’. De arealer i lokalplanområdet der ikke er kortlagt på V1 eller V2-niveai ligger inden for områdeklassificeret areal, hvilket betyder, at flytning af jord her skal meddeles kommunen for at undgå en spredning af forurenet jord.