Nationale interesser

Planområdet ligger i de statslige vandområdeplaner inden for hovedvandopland 1.14 Storebælt. Anvendelsesændringen med denne plan vurderes ikke at medføre en ændret påvirkning ift. vandområdeplanerne.

Planområdet ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.

Planområdet ligger inden for en udpeget sikkerhedsafstand omkring risikovirksomheden Fortum Waste Solutions A/S og inden for et i Kommuneplan 2017 og Kommuneplan 2021 udpeget konsekvensområde omkring et erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder mv. Nyborg Kommune forventer, at Fortum Waste Solutions A/S er at betragte som en produktionsvirksomhed af national interesse. 

Der er redegjort nærmere for planens påvirkning af Fortum Waste Solutions A/S som hhv. risikovirksomhed og produktionsvirksomhed i særskilte afsnit i planen.