Planens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre et sundhedshus på en central placering i Nyborg By. Sundhedshuset placeres på kanten af den middelalderlige bymidte og vil derved være med at skabe en kobling mellem byen og bebyggelsen langs Storebæltsvej. Derudover vil en grøn Kile langs Holmens boulevard være med til at forbinde Nyborg Voldanlæg med den kommende bypark på Yderpieren. 

Lokalplanen omfatter et område på 11.901 m2 og er inddelt i tre delområder , som vist på kortbilag 2. Området kan bebygges inden for de på kortbilag 3 angivende byggefelter. 

 

Figur 7: Illustration af, hvordan en bebyggelse efter lokalplanens bestemmelser kan placeres på grunden. Bemærk, at det er lokalplanens bestemmelser, der sætter rammerne for et fremtidigt byggeri, hvorfor resultatet kan se anderledes ud end vist på eksemplet.

Delområde I

I delområde I gives der mulighed for at opføre et sundhedshus på op til 5600 m2 etageareal. Som en del af sundhedshuset skal der etableres 20 midlertidige rehabiliteringspladser. Bebyggelsen kan kun ske inden for de på kortbilag 3 viste byggefelter.

I byggefelt A, byggefeltet tættes på Storebæltsvej kan der bygges mellem 2 til 4 etager. Derudover gives der mulighed for i mindre grad at bygge op til 5 etager. Der skal dog redegøres for at bebyggelsen ikke vil give skyggegener for de omkringliggende bebyggelser. Facaden ud mod Storebæltsvej skal bygges i min 3 etager. Dette krav stilles for at skabe harmoni med den høje bygning ved bryggerivej.

I byggefelt B, byggefeltet tættest på Holmens Boulevard kan der bygges op til 4 etager. Derudover gives der mulighed for i mindre grad at bygge op til 5 etager.

I  byggefelt C, byggefelt op mod Knudshovedvej kan der bygges op til 2 etager, da grunden skråner meget på dette sted. Muligheden for 2 etager måles derfor fra det højeste terræn ud mod Knudshovedvej. Højden på max. 2 etager er ca. den samme som de huse, der ligger lige ud til lokalplanområdet, og det vurderes derved, at det kan sikres, at en ny bygning ikke vil afkaste væsentlig skygge til den eksisterende bebyggelse.

I byggefelt D kan der bygges op til 4 etager. I dag løber der dog en spildevandsledning i jorden på denne placering, så ny bebyggelse inden for byggefeltet kan kun ske såfremt denne flyttes til en placering uden for byggefelterne. Lokalplanen giver dog mulighed for at lave en let gangforbindelse hen over ledningen, såfremt den ikke flyttes. Dog skal denne holdes fri fra terræn i en sådan højde, at der kan udføres gravearbejde, hvis vedligehold af ledningen er påkrævet.

Inden for delområdet vil en stor del af parkeringen til det nye sundhedshus også skulle placeres. Parkeringen skal udlægges i et samlet areal, og indkørslen hertil vil skulle ske fra Holmegade.

Derudover sikrer lokalplanen, at den nye bygning skal udformes, så det er attraktivt for gående at færdes langs bygningen. Der opsættes derfor bestemmelser, der sikrer, at facaden mod Storebæltsvej udføres med en variation enten i form af forskydninger i facaden og eller i form af skift i materiale. Derudover sikrer lokalplanen, at der skabes adgang for gående via Storebæltsvej. Dette for at fremme kommunes arbejde med at gøre Storebæltsvej mere attraktiv for gående og cyklende, som beskrevet i Strategiplanen - En samlet by. 

Delområde II

I delområde II fastsætter lokalplanen, at der skal udarbejdes en landskabskile. Kilen skal udformes så den visuelt binder Nyborg Vold sammen med den kommende Bypark ved Yderpieren. Derudover sikrer lokalplanen, at delområdet udføres på en sådan måde, at det skærmer den kommende parkering. 

Inden for delområdet gives der også mulighed for at lave regnvandshåndtering på overfladen (LAR). Dette skal dog udformes som en samlet landskabsbearbejdning af området.

Inden for delområdet kan der også i mindre omfang etableres parkering. Dette skal dog ske på arealet, der ligger op af delområde I, og området omkring parkeringen skal udføres således, at denne indarbejdes som et landskabselement i den grønne kile.

Delområde III

Inden for delområdet kan der etableres parkering. Der er estimeret til at kunne være ca. 30 parkeringspladser syd for jernbanesporet, som løber gennem delområdet. Parkering inden for dette området er primært tiltænkt personale til Sundhedshuset.

Skyggeforhold

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har tegnestuen Harrebek Arkitekter A/S, på vegne af Nyborg kommune, udarbejdet en række skyggestudier for at kunne vurdere konsekvenserne af det fremtidige byggeri.

Der er udarbejdet skyggediagrammer ved hjælp af en digital bygningsmodel, der viser både nye og eksisterende bygninger. Skyggediagrammerne er udarbejdet for solhverv - sommer og vinter samt jævndøgn - forår og efterår (21. marts, 21. juni, 21. september og 21. december). Nedenfor ses eksisterende forhold på grunden i dag, hvor den står ubebygget.

Figur 8: Ovenstående viser eksisterende forehold inden for lokalplanområdet. Her ses det, at de omkringliggende bebyggelser ikke kaster nævneværdig skygge ind på lokalområdet. Dette fordi omkringliggende bebyggelse kun er opført i op til 3 etager.

Da lokalplanen kun fastlægger ny bebyggelse på byggefeltsniveau, er det i forbindelse med lokalplanen ikke muligt at lave skyggestudier af det konkrete kommende byggeri. Nedenstående studier er derfor lavet ud fra en max. volumenstudie, lavet ud fra et scenarie hvor alle byggefelter blev bygget fyldt ud. Dette er dog ikke muligt med lokalplanen da det kun er muligt at bygge 5600 m2 etageareal, og den udlagte byggevolumen, der er udlagt med byggefelterne, er større. Nedenstående skyggestudie er derfor en stres belastning af området.

Studiet er dog med til at belyse at de omkringliggende bygninger ikke vil blive væsentlig påvirket af skygge uanset hvordan et kommende byggeri bliver placeret på grunden.

Figur 9: Overstående viser skyggebelastningen vis byggefelterne bebygges fuldt ud. Der er dog alene tale om et stressbelastningsstudie, da lokalplanen kun giver mulighed for at opføre 5600 m2, og byggefeltsvoluminerne muliggøre et større etageareal end dette.

Ud fra de ovenstående skyggestudier vurderes det, at bygninger, der opføres i planområdet, vil give anledning til skygger på de eksisterende bygninger. De eksisterende bygninger vil ikke kaste nævneværdig skygge på det nye byggeri i planområdet.

Skyggevirkningerne vurderes at være af acceptabelt omfang, og vurderes at være af et omfang, der må forventes i et bebygget område i en by af Nyborgs størrelse.

For området gælder at boligerne langs Knudshovedvej vil blive påvirket af skyggen, når solen står lavt. Det vil dog ikke på noget tidspunkt ramme boligernes opholdsareal på bagsiden af boligerne, da den nye bebyggelse maksimalt vil kunne opføres i 2 etager, som de eksisterende boliger. Påvirkningen er mest markant i vinterhalvåret, når solen står lavest, og dermed kaster de længste skygger. Dette skal dog også ses ift., at der er færre solskinsdage i vinterhalvåret. Derudover vil dagligvarebutikken nord for området være påvirket af skyggen, men det vurderes at være acceptabelt, bl.a. pga. funktionen og fordi dagligvarebutikken ikke har vinduer i facaden mod syd. Boligområdet mod vest vil kun blive berørt af skygger i meget begrænset omfang pga. afstanden til den nye bebyggelse.