Baggrund og formål

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg kommune har den 17. maj 2021 godkendt dispensation til at etablere et krisecenter på adressen Ellestedvej 5. Dispensationen er kun midlertidig gældende i 3 år, da projektet er i strid med eksisterende lokalplan nr. RE.22.04.01. Derfor er der udarbejdet nærværende lokalplansforslag for fremadrettet at kunne fastholde området til offentlige formål i form af krisecenter.

Planområdet har hidtil været opfattet af lokalplan nr. RE.22.04.01 som udlægger området til Regionalt Erhvervsområde. Lokalplan RE.22.04.01 fastsætter blandt andet at, der indenfor området kun må etableres eller indrettes den til det køretekniske anlæg hørende bebyggelse m.v., der har tilknytning til det pågældende erhverv, eller som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området samt at, indenfor området kan Kommunalbestyrelsen tillade, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for de til virksomheden knyttede personer, som indehaver, bestyrer, portner eller lignende.

Lokalplan nr. RE.22.04.01 afløses for den del af området som er omfattet af nærværende lokalplan. Nærværende lokalplan udlægger området henholdsvis til offentlige formål (Ellestedvej 5) samt til blandet bolig og erhverv (Ellestedvej 3A).

Formål

Det er lokalplanens formål, at udlægge et området offentlige formål til krisecenter, samt et område til blandet bolig og erhverv, således at der fremadrettet kan drives erhverv samt etableres boliger inden for området, uafhængigt af det køretekniske anlæg som ligger lige nord for planområdet.

Lokalplanen sikrer endvidere, såfremt eksisterende bebyggelse nedrives, skal nyt byggeri udformes således at, det indpasses i landsbyens eksisterende byggestil.