Kommuneplan

Mål og retningslinjer

Retningslinje 5 under opslaget Erhvervsområder i Nyborg fastslår, at "Erhvervsområder nord for Storebæltsvej skal udvikles til erhvervstyper, den hensigtsmæssigt kan indpasses i forhold til byens primære indfaldsvej (dvs. hotel og konference, kontorerhverv, restauranter, persontransport, pengeinstitutter, forsikring forretningsservice, offentlig administration, sundhed og kultur og lign.)".

Det vurderes at være i tråd med denne retningslinjes, at denne plan muliggør en passende skiltning til det motorvejsnære område i den østlige del af Storebæltsvej. Derved understøttes områdets funktion som erhvervsområde langs byens primære indfaldsvej.

Et af målene formuleret under opslaget Detailhandel i Nyborg specificerer endvidere, at "Arealerne på begge sider af Storebæltsvej skal udvikles med vægt på en høj arkitektonisk kvalitet og fremtoning i forhold til oplevelsen af ankomsten til byen."

Planens formål om at begrænse den visuelle påvirkning af pylonen vurderes at understøtte dette mål.

Kommuneplanrammer

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende bebyggelseshøjder. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 13 fremlagt sideløbende med lokalplanforslaget til offentlig høring.

Kommuneplantillægget tilføjer en passus til ramme 1.E.17's bestemmelser om bebyggelsens omfang, der muliggør opførelsen af i alt to pyloner på op til 35 meter indenfor rammeområdet på trods af rammens bestemmelse om maksimal bebyggelseshøjde på 12,5 meter.