Museumsloven

Det kan ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens § 27. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Slots- og Kulturstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført.

På opfordring af bygherren kan Østfyns Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens § 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Østfyns Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen.

Østfyns Museer har på foranledning af lodsejer i 2022 udført en forundersøgelse inden for planens delområde 1 og 2, der udlægges til bebyggelse. På den nordøstlige del af området blev der fundet en række arkæologiske spor, der kan afgrænses til et område på ca. 2.500 m2.  Der er tale om spor efter bebyggelse i den ældre del af jernalderen (ca. 300 f.Kr. -  0) og måske fra middelalderen. Det er første gang, der er fundet spor efter oldtidens bebyggelse ved Ørbæk.

Museet oplyser, at dette areal kræver yderligere undersøgelse, før det kan frigives til anlægsarbejde, mens resten af området er frigivet til byggeri.