Støjforhold

Støj fra lokalplanområdet til omgivelserne 

Lokalplanområdet er placeret med boligområder grænsende mod øst, syd og vest ligesom plejehjemmet "Egevang" er tilstødende. Eksisterende bebyggelse samt ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal derfor følge nedenstående vejledende støjgrænser for boligområder. Støjgrænserne skal ligeledes overholdes i forbindelse med af- og pålæsning af varer.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 er fastsat følgende vejledende støjgrænser for boligområder:

  • Mandag-fredag kl. 07.00 - 18.00  = 45 dB(A)
  • Lørdag kl. 07.00 - 14.00  = 45 dB(A)
  • Aften kl. 18.00 - 22.00 = 40 dB(A)
  • Lørdag kl. 14.00 - 22.00 = 40 dB(A)
  • Søn- og helligdage kl. 07.00 - 22.00 = 40 dB(A)
  • Nat kl. 22.00 - 07.00 = 35 dB(A) 

Ved ændret anvendelse af eksisterende forhold samt ved ny bebyggelse skal ved "Anmodning om byggetilladelse" dokumenteres at ovenstående støjgrænser kan overholdes. 

Støj internt i området  

Internt i området er støjgrænserne mere lempelige, da der gælder andre støjgrænser for områder til centerformål. Det betyder, at nye boliger indenfor planområdet skal tåle en højere støjgrænse end tilstødende boligområder. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for blandende byområder er for dag/aften/nat oplyst til 55/45/40 dB.

Støj fra jernbane

Jernbanen løber syd for Ullerslev – ca. 500 m fra planområdet. Jf. støjudbredelseskort fra Kommuneplan 2021, så er planområdet ikke berørt af støj ud over miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for jernbanetrafik.  

Trafikstøj

Trafikbelastningen på Lundsager, der er nærmeste større offentlige vej er i 2022 målt til 2.655 køretøjer i døgnet, mens der på Egevangsvej er målt 1.313 køretøjer i døgnet i 2023. Der må køres 50 km/t på Lundsager, men den gennemsnitlige hastighed er lavere og målt til 41,7 km/t, mens den på Egevangsvej er 20,9 km/t. På grund af planområdets bymæssige beliggenhed, trafikmængder og tilladt hastighed, samt erfaringer fra lignende plansituationer vurderer Nyborg Kommune ikke, at området er belastet af trafikstøj over de tilladte grænseværdier for trafikstøj.