Bestemmelser

I henhold til § 15 i lov om planlægning (lovbek. nr. 287 af 16/04/2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet.

1.1

Det er lokalplanens formål:

at supplere bestemmelserne i lokalplan nr. 222 for Lindholm Havn, Nyborg for at muliggøre højere bebyggelse inden for en del af lokalplanområdet

Formålsbestemmelsen kan karakteriseres som de politiske mål, der udmøntes i de enkelte mere detaljerede regler om anvendelse, udformning osv. Formålsparagraffen har væsentlig betydning ved behandling af ansøgning om dispensation idet der ikke kan dispenseres fra lokalplanens principper, som navnlig kommer til udtryk i formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter omfatter matr. nr. 1ayz, 1azc, 1azg, 1azh, 1azr, 1azs, 1azz, 1azø, 1aæa, 34a, 34b, 34d, 34f, 34i, 34k, 34l, 34m og 34n alle Nyborg Markjorder, samt alle parceller, der udstykkes herfra.

2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone.

Lokalplanen omfatter samme område som lokalplan nr. 222, som planen udelukkende supplerer.

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsområde.

Anvendelsen af området er nærmere reguleret i lokalplan nr. 222, som planen udelukkende supplerer.

4.1

Inden for det på kortbilag 2 afgrænsede byggefelt må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade overstige 20 m over terræn. For siloer, tankanlæg o. lign. gælder dog, at bebyggelsen ikke må ikke overstige 40 m over terræn.

Byggefeltet er afgrænset med 25 meter til lokalplangrænsen, 25 meter til kajkant, 25 meter til skel mod matr. nr. 1azc, 34d, 34f og 34n af Nyborg Markjorde og varierende afstand til base af vold mod vest (40 meter mod nord og ca. 90 meter midt på og mod syd).

4.2

Bygninger skal minimum sikres mod oversvømmelse til kote +2,10 m DVR90.

§ 4 stk. 1 supplerer bestemmelserne i § 7 i lokalplan nr. 222, hvori den maksimale bebyggelseshøjde for den resterende del af planområdet fortsat reguleres.

§ 4 stk. 2 erstatter § 7 stk. 3 i lokalplan nr. 222, hvor sokkelkoten for nybyggeri fastsættes til +1,39 m DVR90.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. I henhold til planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelse ikke strider mod de i byggetilladelser givne forbehold og i øvrigt er lovlig.