Kommuneplan

Mål og retningslinjer

Kommuneplan 2017’s tema om Erhvervsområder i Nyborg fastsætter som retningslinje, at ”Nyborg Havn skal fastholdes som regional godstrafikhavn”, og under temaet Havne fastsættes som retningslinje, at Nyborg Havn ”skal kunne drives, videreudvikles og udvides, så der sikres en effektiv og fleksibel havnevirksomhed”. Det er altså Byrådets holdning, som udtrykt i den gældende kommuneplan, at der skal skabes gode rammer for udvikling af Nyborg Havn / Lindholm Havn.

I tilfælde af længerevarende afbrydelse af vej- og jernbaneforbindelsen over Storebælt skal Lindholm Havn kunne anvendes til færgefart over Storebælt. Sund & Bælt (subsidiært Transport- Bygning- og Boligministeriet) skal høres, såfremt der ønskes foretaget en ændring af de fysiske anlæg, herunder det relevante vejnet og havnearealer, hvis disse ændringer kan virke forhindrende eller på anden måde besværliggør en gennemførelse af beredskabsplanerne. Da denne lokalplan udelukkende muliggør en højere bygningshøjde inden for dele af havneområdet, og altså ikke muliggør en større bebyggelsesgrad eller andre byggefelter end i den hidtidige planlægning, vurderes planen ikke at kunne få indflydelse på muligheden for at benytte havnen i tilfælde af længerevarende afbrydelse af vej- og jernbaneforbindelsen over Storebælt.

Kommuneplanrammer

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende bygningshøjder i den for området gældende ramme 1.E.5, hvor den maksimale bygningshøjde er fastsat til 12,5 meter. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 15 fremlagt sideløbende med lokalplanforslaget til offentlig høring.

Ændringerne med tillægget består i en justering af den maksimale bygningshøjde fra 12,5 meter til 20 meter. Samtidig specificeres det i rammebestemmelsen vedr. bebyggelsens omfang, at bebyggelse over 12,5 meter skal placeres centralt i området og min. 25 meter kajkant.