Planens indhold

Bonuslokalplan

Lokalplanområdet ligger i landzone, og skal efter lokalplanens vedtagelse forblive i landzone.

Lokalplanen er en bonuslokalplan, hvilket betyder, at lokalplanen i vidt omfang erstatter de landzonetilladelser, der ellers er nødvendige for ændret anvendelse, udstykning og byggeri i landzone.

Anvendelse og bebyggelse

Denne lokalplan giver mulighed for at etablere tæt-lav boliger i form af rækkehuse ved Blomstervænget i Langå. 

Planen fastsætter bestemmelser for de nye boligers placering, højde og materialer for at sikre, at de passes ind i landsbymiljøet. Bebyggelse skal placeres inden for det udlagte byggefelt i lokalplanen.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at facader skal fremstå i tegl og tage i tagsten.

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 5,0 meter – dels af hensyn til indpasning i forhold til de omkringliggende boliger, men også for at sikre hensynet til det bevaringsværdige landskab mod øst. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer (glansværdi skal være under 10).

Bebyggelsesprocenten for tæt-lav fastsættes til maksimalt 30 for den enkelte ejendom.

For tæt-lav bebyggelse gælder, at hver grund skal være min. 250 m², så der sikres plads til en lille have, carport, udhus mv. til hver bolig.

Hegning må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret med trådhegn. Etablering af levende hegn mod landskab skal ske med egnshjemmehørende træer og planter.

Bilag 3 viser eksempel på indretning af området til tæt-lav boliger.

Vejadgang og parkering

Udover at fastsætte bestemmelser for udformningen og udseendet af bygninger, så fastsætter planen en række bestemmelser for, hvordan området i øvrigt kan indrettes. Der etableres vejadgang til området fra Byvejen ved to nye vejadgange. Se kortbilag 2.

Planen kræver, at der indrettes tilstrækkelige parkeringsarealer, hvilket vil sige min. 1½ parkeringspladser pr. bolig ved tæt-lav bebyggelse.

Planen sikrer den eksisterende offentlige tilgængelige stiforbindelse fra Byvejen til Svendborg Landevej. Se kortbilag 2.

Grønne områder og vandhåndtering

Der skal udlægges et fri- og opholdsareal af en passende størrelse afhængigt af bebyggelsernes anvendelse, omfang, karakter og beliggenhed. Det fælles fri- og opholdsareal skal udgøre et større sammenhængende areal, og må derfor ikke deles op i mindre arealer.

Det fælles fri- og opholdsareal skal fremstå overvejende i græs, blomster og urter med buske og træer og evt. bede og køkkenhave/højbede. Der skal inden for det fælles friareal etableres et aktivitets- eller opholdsområde, f.eks. i form af en legeplads, en fælles bål- eller grillplads, en motionsplads eller lignende. Aktivitets- eller opholdsområdet skal målrettes områdets fremtidige beboere.

Planområdet ligger inden for indvindingsopland for Langå Vandværk og i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes.

Der er et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) nord for lokalplanområdet, men lokalplanområdet berører ikke dette område.

Det er vigtigt, at der dels sikres en fortsat nedsivning af regnvand fra området, og dels sikres, at der ikke nedsives vand med miljøfremmede stoffer i. Det betyder, at vand fra veje, parkeringsarealer og andre overflader, hvor der er risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer, skal ledes til regnvandssystemet. Herudover er nedsivning af regnvand ønskeligt.

Nedsivning af overfladevand fra tage kan kun tillades udenfor de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Nedsivning af overfladevand fra vej- og parkeringsarealer kan dog kun tillades udenfor indvindingsoplandet til Langå Vandværk (se figur 1 nedenfor) Den sydligste del af planområdet (vist med blå pil på kortet nedenfor) er udenfor indvindingsoplandet.

Figur 1. Pilen viser den del af projektområdet, der er udenfor indvindingsoplandet.

Nyborg Kommune opfordrer grundejerforeningen til, at det indskrives i foreningens vedtægter, at der ikke må anvendes pesticider. Rottebekæmpelse undtaget.

For at sikre, at området kan håndtere store regnmængder på egen grund, f.eks. ifm. en fremtidig ekstrem nedbørshændelse, kan de udlagte friarealer benyttes til opstuvning af regnvand.

Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der terrænreguleres på grunden, så der opnås et fald mod regnvandsbassiner, der kan benyttes til friarealer, når de ikke indeholder vand, hvor regnvandet kan samles i sådanne situationer.

Det er en forudsætning for terrænreguleringen, at den ikke medfører negative konsekvenser for overfladevandet på nabogrunde.

Trafikstøj

Lokalplanområdet er omfattet af en teoretisk støjkonsekvenszone fra Svendborg Landevej. De nærmeste planlagte boliger ligger ca. 66 m fra vejmidte af Svendborg Landevej, hvor der kører over 3.500 biler i døgnet.

Lokalplanen skal sikre afværgeforanstaltninger ift. vejtrafikstøjen fra Svendborg Landevej. Den vejledende grænseværdi for trafikstøj er Lden 58 dB. Ansøger har i den forbindelse udarbejdet en støjredegørelse, og lokalplanen stiller krav om, at støjafskærmning skal være etableret inden bebyggelsen tages i brug, hvis den er nødvendig for at kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj fra veje.