Gældende lokalplan og zonestatus

Området er omfattet af lokalplan nr. 100 for Svanedammen fra 1999. Planen udlægger områdernes langs Banegårdsalléen til boligbyggeri i form af punkthuse og den sydøstlige del af planområdet til park.

Lokalplan nr. 100 aflyses for så vidt angår nærværende plans område ved den endelige vedtagelse.

Området ligger i byzone.