International naturbeskyttelse

Internationale naturbeskyttelsesområder (natura2000)

Planområdet ligger godt 5,5 km fra det nærmeste natura2000 område, Kajbjerg skov. Kajbjerg skov er udpeget på baggrund af strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter, kransnålalge-sø, næringsrig sø, surt overdrev, bøg på muld, ege-blandskov, elle- og askeskov samt arten stor vandsalamander.

På grund af planområdets begrænsede udstrækning antages planen kun at medføre lokale påvirkninger, og planen vurderes på den baggrund ikke at kunne medføre en påvirkning af natura2000 området Kajbjerg skov eller andre natura2000 områder, der ligger med stor afstand til planområdet.

Bilag IV arter

I lokalplanområdet kan det ikke udelukkes, at der under tid kan observeres flagermus eller stor vandsalamander, der begge findes på habitatdirektivets bilag IV. Ingen af disse arter forventes dog at blive negativt påvirket ved realisering af lokalplanen, hvilket beskrives herunder.

Flagermus

Samtlige arter af flagermus er optaget på habitatdirektivets bilag IV og deres yngle- og rasteområder må derfor ikke forstyrres og individerne må ikke samles ind eller slås ihjel. I grænserne af lokalplansområdet findes enkelte træer, der er mulige yngle- og rastetræer for flagermus. Lokalplanens realisering indebærer ikke fældning af træer og dermed ikke aktiviteter, der forringer yngle- og raste-områder for flagermus væsentligt.

Stor vandsalamander

Arten er lige som flagermus også optaget på habitatdirektivets bilag IV og deres yngle- og rasteområder må derfor ikke forstyrres og individerne må ikke samles ind eller slås ihjel. Stor vandsalamander kan findes mange steder på Østfyn, men der findes ingen vandhuller i lokalplanområdet, hvor arten yngler.

Det vurderes derfor, at ingen af de arter, der periodevis kan observeres inden lokalplanområdets afgrænsning, eller deres yngle og rasteområde vil blive væsentlig påvirket af lokalplanens realisering.