Lokalplanområdet

Planområdet ligger i en blanding af tæt- og åben-lav boligbebyggelse, med supermarkedet Meny syd for og et tilstødende bilsynsværksted samt låseservice, vest for. Planområdet, der er en del af et gårdanlæg, græsningsareal og boligområde, ligger i byzone og fremstår som en delvis grøn plet. Gården på arealet driver et dyrehold af geder, der oftest kan ses græsse på arealets grønne områder. Langs planområdets nordlige bælte, ud til Fynsvej, er der etableret et beplantningsbælte der skal bevares. Mod nord afgrænses området af kommunevejen Fynsvej, der fungerer som en af de store indfaldsveje til Nyborg centrum. Langs den syd-sydøstlige del af området løber lokalvejen Bøjdenvej, der løber videre mod Erhvervsområde Vest. Ved områdets østlige spids, mødes Bøjdenvej og Fynsvej i et stort kryds.

Planområdet består af matriklerne nr. 4a af Juelsberg Hgd., Nyborg, og 42b, 42d af Vindinge By, Vindinge. Grundareal iht. opmåling er 7385m2

Figur 2: Planområdet set fra luften. Planområdet består af et gårdanlæg inkl. mindre driftsbygninger, et græsningsareal og en enfamiliebolig. Området ligger op af et eksisterende boligområde ved Pilsgårdshaven, Pilsgårdvænget, Mosebakken og Mosevej. Bemærk at skråfotoet er fra 2021. Området Pilsgårdshaven er i dag tilbygget med boliger.

De tidligste boligudstykninger findes langs Bøjdenvej, daterende fra første halvdel af 1920'erne og frem. Dette område vokser i 1950'erne sammen med det der i dag kaldes Mosebakken. I 1960'erne og forbi 70'erne, vokser bebyggelsen sammen med boligkvarteret syd for Nyborg Fængsel, i dag kendt som Pilshuse. Derudover opføres boligområdet Pilsgårdvænget og Erhvervsområde Vest realiseres. I 1980'erne er planområdets areal således omgivet af bymæssig bebyggelse mod vest, syd og øst og den store indfaldsvej Fynsvej mod nord. I 2022 stod boligområdet Pilsgårdhaven færdig.

Nordvest for planområdet ligger det beskyttede naturområde Pilsmosen. Historisk har planområdet været markareal, tilstødende til Pilsmosen. I forbindelse med etableringen af Fynsvej blev mosen drænet og havde før Fynsvejs anlæggelse et større udstræk, der blandt andet dækkede tilstødende boligområde Pilsgårdhaven. Mod øst ligger Nyborg Fængsel (tidligere kaldet Statsfængslet i Nyborg). Fængslet blev opført i 1913 og var frem til dens overgang til almindeligt lukket fængsel i 1973, et fængsel for unge indsatte.

Figur 3: Her ses planområdet fra hjørnet af Bøjdenvej og Fynsvej. Mod venstre ses arealets gårdanlæg og højre for, beplantningsbæltet i vinterudgave. Nord mod højre ses eksisterende boliger Mosevej 2A-2F. Rækkehusboligerne er i ét plan og fremstår i røde murstensfacader og tage i røde tagsten.

Figur 4: Planområdet nordvestlige spids, set fra Fynsvej, med tilstødende rækkehusboliger tilknyttet Mosevej.

Figur 5: Således et ortofoto fra 1954. Planområdet ses omkranset med rød. For at illustrere udviklingen i området, er et tidsvarende kort, med vej, bolig og husnumre fra 2022, superimposeret. Her ses blandt andet hvordan Fynsvej har skåret Pilsmosen over. Ligeledes kan man ane boligudbygningernes omfang.