Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 5a om planlægning i kystområderne. Henholdsvis § 5a, stk. 4 for de arealer i byzone, og § 5a, stk. 3 for de arealer i landzone.

Det vurderes, at en ny bebyggelse ikke vil påvirke kystlandskabet, idet ny bebyggelse ligger i forbindelse med eksisterende by, og at bebyggelsen må etableres op til 8,5 meter højt, og dermed ikke vurderes at kunne ses fra kysten. Desuden vil ny bebyggelse ikke kunne bygges højere end den eksisterende by, og området ligger lavt i forhold til Vindinge by.