Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Den nordlige del af planområdet er omfattet af en beskyttelseslinje omkring et fredet fortidsminde (Nyborg voldanlæg) efter naturbeskyttelseslovens § 18 og en åbeskyttelseslinje omkring Nyborg voldgrav efter naturbeskyttelseslovens § 16. Beskyttelseslinjerne omfatter et areal planlagt til parkeringsplads og grønt areal. Åbeskyttelseslinje omfatter også i mindre grad det areal som er udlagt til byggefelt. Arealet benyttes i dag som grønt område.

Figur 13: Den nordvestlige del af området er omfattet af beskyttelseslinjer.

Nyborg kommune vurdere, at udnyttelse af arealet til parkering, grønt areal samt i mindre grad bebyggelse, ikke vil medvirke til en negativ påvirkning af Nyborg Voldanlæg da der allerede er bebyggelse meget tæt på volden, samt at voldanlægget er afskåret fra planområdet i form af Storebæltsvej.