Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Den nordvestlige del af lokalplanområdet, arealet nord for Banegårdsalléen er med forslag til kommuneplantillæg nr. 11.1 udlagt som potentiel økologiske forbindelse. Hvis forslaget vedtages betyder det, at området bør udnyttes på en sådan måde, at det ikke forringer mulighederne for at arealet kan udvikles som en økologisk forbindelse. I byzone kan det f.eks. være ved at udvikle det som grønne rekreative områder. Med denne plan udlægges området til parkareal, hvilket er i overensstemmelse med udpegningen i medfør af kommuneplantillæg nr. 11.1.

Den sydlige del af planområdet er omfattet af en beskyttelseslinje omkring et fredet fortidsminde (Nyborg voldanlæg) efter naturbeskyttelseslovens § 18 og en åbeskyttelseslinje omkring Nyborg voldgrav efter naturbeskyttelseslovens § 16. Beskyttelseslinjerne omfatter et areal planlagt til parkeringsplads og vejanlæg. Arealet benyttes i dag som grønt område, men er i lokalplan nr. 100 planlagt til etagebebyggelse.

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at udnyttelsen af arealet til parkeringsplads indpasset i parkarealet med træer udgør en væsentlig mindre påvirkning af omgivelserne end etageboligbebyggelse. Ændringen ift. gældende planlægning vurderes altså at være positiv ift. de nævnte beskyttelseslinjer.

Figur: Beskyttelseslinjers overlap med planområdet og afgrænsningen af potentielle økologiske forbindelser i og ved planområdet. De potentielle økologiske forbindelser er pt. i forslag og afgrænsningen passer med udlæg til park ved lokalplanforslaget.