Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg Byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan for at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse i lokalplanområdet, hvilket ikke er muligt med den hidtil gældende lokalplan.

Nyborg Kommune vurderer, at muligheden for tæt-lav boliger i lokalplanområdet kan medvirke til et bredere boligudbud i Ørbæk. Lokalplanområdet har hidtil kun været udlagt til boliger i form af åben-lav boliger, men der er en efterspørgsel på flere tæt-lav boliger i Ørbæk, som kommunen gerne vil imødekomme.

 

Formål

Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen sikrer muligheden for at opføre 20 tæt-lav boliger i form af dobbelthuse eller rækkehuse eller 7 åben-lav boliger i form af parcelhuse. Med lokalplanen sikres, at bebyggelsen har en homogen materiale- og farveholdning. 

Lokalplanen fastlægger krav til minimumsgrundstørrelse for tæt-lav bebyggelse samt bestemmelser, der udlægger arealer til indbydende og tilgængelige fælles opholdsarealer. Der stilles ligeledes krav til håndtering af overfladevand og beskyttelse af grundvandsinteresser.

Lokalplanen sikrer, at boligvejen får samme udtryk som øvrige veje i området, og at stier inden for lokalplanområdet kobles på det omkringliggende stinet med forbindelse til grønne områder og institutioner.