Støjforhold

Anvendelsen til boligformål vurderes ikke at medføre en støjpåvirkning på omgivelserne, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Lokalplanområdet vurderes ikke at blive belastet af støj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik (Lden 58 dB) eller virksomhedsstøj, jf. nedenstående tabel. Nyborg Kommune kan ifm. behandling af ansøgning om byggetilladelse stille krav om udarbejdelse af en beregning, der godtgør at området ikke bliver påvirket af støj over disse grænseværdier.

  Mandag-fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14 Mandag-fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdage kl. 07-22 Alle dage kl. 22-07
Etageboliger 50 dB 45 dB  40 dB