Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning m.m.

Nærværende lokalplan understøtter kommunens mål om at udvikle sig i en bæredygtig retning ved at indarbejde områdets begrænsninger og bindinger som rekreative løsninger inden for planområdet, herunder regnvandsbassin til håndtering af overfladevand og fremtidige ekstreme regnhændelser, men også grønne bælter - og tage, samt et stort delområde, der henligger som naturareal og således sikrer en zone på 150 meter til Ladegårsåen. Der kan for at understøtte den biologiske funktionalitet i området eventuelt foretages slåning af græsset i naturområdet, 1-2 gange årligt med le, for derigennem at sikre lysåbne arealer til dyrearter, der trives i denne type habitat. Ved endvidere at fjerne den slåede beplantning fra området kan næringsindholdet reduceret og vilkårene for mere nøjsomme arter understøttes. Derudover stiller lokalplanen krav om oprettelse af grundejerforening, der skal medvirke til at udarbejde retningslinjer og bestemmelser for en giftfri drift og vedligeholdelse af friarealerne og andre ubebyggede arealer.

Derudover er lokalplanen med til at fremme sundhed i form af rekreative stier og nem adgang til naturen.