Klimatilpasning

Lokalplanområdet ligger ca. 450 m fra Nyborg Fjord og 1 km fra Storebælt. Terrænet varierer i kote på tværs af området fra +2 til +2,5 meter DVR90.

En del af lokalplanområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflodshændelser i kote +2,5 meter, hvilket svarer til en 100 årshændelse i 2115. 

I tilfælde af stormflodshændelser kan der forekomme skader på bebyggelse og anlæg medmindre at der foretages afværgeforanstaltninger.

Lokalplanen stiller derfor krav om at ny primær bebyggelse skal sikres til minimum kote +2,5 meter DVR90.      

Kort, der illustrerer fremtidige skybruds- og stormflodshændelser på arealet for lokalplanen.