Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til 8,5 m i højden, samt i mindre omfang op til 10 m, hvilket vurderes at være er i tråd med den omgivende bebyggelse i området. Grundet områdets placering bag Teglværksskoven ift. kysten vurderes det nye byggeri ikke at kunne ses fra kysten, hvorfor planen vurderes ikke at kunne påvirke kysten visuelt.